Dödsbo

Vi hjälper er med dösbo. Vi transporterar dit ni vill.

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen efter en person som har avlidit. Ett helt hem och hushåll som ska sorteras och packas. Detta kan vara jobbigt på många sätt.Man kanske heller inte har tid att göra allting själv.Vissa saker vill man ska sparas och andra vill man kanske skänka till någon välgörenhetsorganisiton. En del föremål eller grovsopor vill man transportera till närmaste återvinningstation. Vi kan även köpa hela eller delar av dödsbo.

Oavsett så hjälper vi dig.

Det finns ju andra orsaker också varför man måste flytta ut ur en bostad.En anledning kan ju vara att nära anhörig flyttar till ett äldreboende.Det är både tungt och tidskrävande att flytta ett helt hem.Och i dessa fall transporterar man ofta till olika adresser.Några saker kanske magasineras medans andra föremål transporterar man till återvinningscentralen.Vi bär, lastar och transporterar dit du vill.


Vad är då ett dödsbo egentligen?

Ett dödsbo är den juridiska termen som används för att beskriva det ekonomiska och juridiska tillståndet som uppstår efter en persons bortgång. När en person avlider och lämnar efter sig tillgångar och skulder så bildas ett dödsbo.

Dödsboet är i grunden en samling av den avlidnes tillgångar så som fastigheter, bankkonton, försäkringar, fordon och personliga ägodelar. Samtidigt inkluderar dödsboet också eventuella skulder och skatteskulder som den avlidne hade.

För att förvalta och fördela tillgångarna och skulderna i ett dödsbo måste en rättslig process som kallas bouppteckning genomföras. Bouppteckningen innebär att en inventering av den avlidnes tillgångar och skulder görs och det fastställs hur dessa ska fördelas enligt den avlidnes vilja eller lagar och regler kring arv.

Vanligtvis utser den avlidnes närmaste anhöriga en person vanligtvis en juridisk eller ekonomisk expert som kallas för förvaltare. Denna person har ansvaret att hantera den avlidnes tillgångar, betala skulder, administrera arvet och fördela det enligt gällande lagar och önskemål från den avlidne eller enligt eventuellt testamente.

Det är viktigt att notera att ett dödsbo är en temporär juridisk entitet och att den avlidnes tillgångar och skulder så småningom kommer att överföras till de berörda arvingarna eller mottagarna enligt den juridiska processen och fördelningen av arvet.

Välkommen till oss.